EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3r. d’ESO

 

CONTINGUTS

 

  Es valorarà molt la  millora i l’aprenentatge al llarg del curs.

  La nota final vindrà determinada per

  1. Geometria 
  2. Llum i volum
  3. El color 
  4. Sistemes de representació 
  5. Proporció i composició
  6. Percepció i comunicació 

 

 

AVALUACIÓ

 

Es valorarà molt la  millora i l’aprenentatge individual al llarg del curs.

La nota final vindrà determinada per:

 

·         30 % de  conceptes

·         50% de procediments

·         20% d’ actitud i hàbits 

 

Per poder aprovar és imprescindible haver lliurat tots els treballs demanats.

 

Si un exercici és lliurat fora de termini tindrà com a penalització una  puntuació inferior.

 

La nota mínima de la prova escrita per superar un tema serà de 3,50 punts.

 

Per poder recuperar les avaluacions suspeses s’haurà de lliurar el total de les làmines i realitzar els exàmens de recuperació corresponents.

 

 

 

 

MATERIAL

 

-       Escaire, cartabó i regla 30 cm.

-       Compàs amb adaptador universal

-       Retolador Eding 1300

-       Bossa retoladors Rotring 02-04-08

-       Llapis HB

-       Llapis 2H

-       Goma esborrar

-       Pinzell num.6

-       Tisores

-       Barra de cola

-       Caixa 12 colors

-     Portafoli per làmines

Full 1r dia 3r.pdf
Documento Adobe Acrobat 79.4 KB