EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 1r. d’ESO

 

CONTINGUTS

 

1.      VISUAL LANGUAGE

2.      ELEMENTS BÀSICS EXPRESSIÓ PLÀSTICA

3.      SHAPES

4.      FORMES POLIGONALS I SIMÈTRIQUES

5.      SHAPES AND SPACE

6.      LA FIGURA HUMANA

 

 

AVALUACIÓ

 

Es valorarà molt la  millora i l’aprenentatge individual al llarg del curs.

La nota final vindrà determinada per:

 

   

·         50% de procediments

·         30% de  conceptes

·         20% d’actituds, normes i valors

 

Per poder aprovar és imprescindible haver lliurat tots els treballs demanats.

Si un exercici es lliurat fora de termini tindrà com a penalització una  puntuació inferior.

La nota mínima de la prova escrita per superar un tema serà de 3,50 punts.

Es penalitzarà amb 1 punt menys en la nota final del trimestre, el fet de acumular 5 faltes de material.

Per poder recuperar les avaluacions suspeses s’haurà de lliurar el total de les làmines i realitzar els exàmens de recuperació corresponents.

 

 

MATERIAL

 

-       Escaire, cartabó i regla 30 cm.

-       Compàs amb adaptador universal

-       Retolador Eding 1300

-       Bossa retoladors Rotring 02-04-08

-       Llapis HB

-       Llapis 2H

-       Goma esborrar

-       Pinzell num.6

-       Tisores

-       Barra cola

-       Caixa 12 colors

-       Caixa pel material

-     Portafoli per làmines

Full 1r dia 1r.d'ESO
Continguts/Avaluació/Material 1r.ESO
Full 1r dia 1r.d'ESO.pdf
Documento Adobe Acrobat 34.8 KB