EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 4t d’ESO

CONTINGUTS

1.    Elements de  la Natura

2.    Aspectes plàstics de la figura humana

3.    El paisatge i la seva expressió en l’art

4.    L'art contemporani

5.    Fonaments del disseny

6.    Disseny gràfic

7.    Disseny industrial

8.    La fotografia i  el cinema

9.   Les imatges i les noves tecnologies

AVALUACIÓ

Es realitzaran exàmens trimestrals. Es valorarà molt la  millora i l’aprenentatge individual al llarg del curs. 

La nota final vindrà determinada per:

·         20% de conceptes teòrics

·         60% de procés i aplicació dels concepte i de treballs gràfic plàstics

·         20% d' actitud

Per poder aprovar és imprescindible haver lliurat tots els treballs demanats.

Si un exercici es lliurat fora de termini tindrà com a penalització una  puntuació inferior.

La nota mínima de la prova escrita per superar un tema serà de 3,50 punts.

Per poder recuperar les avaluacions suspeses s’haurà de lliurar el total de les làmines i realitzar els exàmens de recuperació corresponents.

Per tal de valorar els hàbits i l'actitud implantarem un full d'autoavaluació que s'haurà d'omplir al final de les classes   i estar sempre disponible. Aquest full s'entregarà al final de trimestre i servirà per valorar tant la matèria de visual i plàstica com la compètencia personal i social.

 

MATERIAL

 

-       Escaire, cartabó i regla 30 cm.

-       Compàs amb adaptador universal

-       Retolador Eding 1300

-       Bossa retoladors Rotring 02-04-08

-       Llapis HB

-       Llapis 2H

-       Llàpis 2B

-       Goma esborrar

-       Pinzell num.6

-       Tisores

-       Barra cola

-       Caixa 12 colors

-       Caixa pel material

-       Portafoli per làmines

Full 1r dia 4t d'ESO_2018-2019.pdf
Documento Adobe Acrobat 25.7 KB